Postanowienia ogólne

 

  1. Firma PTI SYSTEM Anna Nowak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pogodnej 72, 60-137 Poznań, NIP 782-166-12-61, REGON 301199135, adres e-mail: bok@karierakobiety.pl, nr telefonu +48 512 264 372 w godzinach 12:00 - 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w domenie: karierakobiety.pl (dalej Serwis) szanuje prawo użytkowników korzystających z usług Serwisu do ochrony ich prywatności. Niniejszy dokument informuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane dane, przekazane przez Użytkowników.

  2. PTI SYSTEM dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystywaniem tych danych.

  3. Zbiór danych osobowych gromadzonych przez PTI SYSTEM jest zgłaszany Inspektorowi Danych Osobowych.

 

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

 

1. Karierakobiety.pl zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z części swoich zasobów w sposób anonimowy. W celu uzyskania dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail.

 

2. Ochrona danych osobowych osób biorących udział w konkursach z nagrodami:

a. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

b. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

c. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację pierwszej litery imienia i nazwiska uczestnika.

d. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania.

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

Administratorem zbieranych danych osobowych, udostępnionych przez Użytkowników strony jest PTI SYSTEM Anna Nowak, siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pogodnej 72, 60-137 Poznań. PTI SYSTEM przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.

 

 

Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

 

Za zgodą Użytkownika, wykorzystuje się je do informowania o produktach i usługach PTI SYSTEM oraz usługach innych firm z nami współpracujących, do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych oraz wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami, dotyczącymi Serwisu (o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od PTI SYSTEM).

PTI SYSTEM Anna Nowak,  co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. PTI SYSTEM Anna Nowak może wyjawić:

  • anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających serwis. Dane te jednak nie pozwalająca identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

Dostęp do danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji

 

Użytkownikom, udostępniającym dane osobowe, PTI SYSTEM gwarantuje prawo do ich wglądu, aktualizowania zgromadzonych treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres bok@karierakobiety.pl lub tradycyjnie przesyłając korespondencję na adres wskazany w akapicie Postanowienia ogólne, pkt. 1.

 

 

Zabezpieczenie danych

 

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników, przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. PTI SYSTEM zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowany przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zawracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj” się zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasz serwis.

 

 

Informacje dodatkowe

 

PTI SYSTEM umieszcza na stronach Serwisów odnośniki umożliwiające usługobiorcom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od PTI SYSTEM.

 

 

Kontakt

 

Wszelkie pytania oraz uwagi, dotyczące zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania można kierować na adres: bok@karierakobiety.pl lub pisemnie, kierując swą korespondencję na adres, podany w akapicie Postanowienia ogólne, pkt. 1.

 

© 2016 Kariera Kobiety

KARIERA KOBIETY

NOWOŚĆ!!!

50 LEKCJI  J. NIEMIECKIEGO